“Chiến thắng của đô thị” hay sự thất bại của thị dân