Văn hóa hưởng lạc của nhà Nho tài tử Việt Nam (2): Tiền đề