Cách mạng màu

Theo dõi

Bài viết gần đây

Những cuốn sách hay nghiên cứu về Cách mạng màu

Cách mạng màu (Color Revolution) là tên gọi chung cho một chuỗi các phong trào cách mạng diễn ra ở các khu vực Đông Âu, Trung Đông… vào cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI nhằm mục đích lật đổ chế độ độc tài, hướng tới sự chuyển đổi sang thể chế dân chủ. Cách mạng màu vốn  là một chuỗi sự kiện lịch sử phức tạp và hiện vẫn còn đang tiếp diễn, nên các quan điểm, cách nhìn nhận, đánh giá của

Minh Hùng

09/10/2019