XEM “ARRIVAL”, NGHĨ VÀI ĐIỀU VỀ THỜI GIAN VÀ NGÔN NGỮ